algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hondenschool Blij & Gehoorzaam

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Hondenschool Blij & Gehoorzaam (hierna “de Hondenschool”).
1.2 Wijzigingen in deze voorwaarden zullen worden aangekondigd op de website van de Hondenschool (www.blijengehoorzaam.nl).

2. Overeenkomst
2.1 De overeenkomst met de Hondenschool komt tot stand op het moment dat het volledig ingevulde inschrijfformulier door de Hondenschool is ontvangen en aan de klant een bevestiging is gezonden (al dan niet digitaal).
2.2 Indien de cursist minderjarig is, is toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige vereist. 2.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de betreffende cursus.

3. Betaling
3.1 Het verschuldigde bedrag voor de gehele cursus dient voor aanvang van de eerste les voldaan te worden door overmaking van het bedrag op rekeningnummer NL93 SNSB 0898801648 t.n.v. Hondenschool Blij & Gehoorzaam.
3.2 Restitutie of gedeeltelijke restitutie bij het voortijdig beëindigen van de cursus is niet mogelijk.

4. Aansprakelijkheid
4.1 De Hondenschool heeft een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
4.2 De Hondenschool aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade of letsel waarvan is vast komen te staat dat zij, of een van haar medewerkers schuld heeft, voor zover deze het verzekerde bedrag niet overschrijdt.
4.3 De eigenaar van de hond is te allen tijde aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de hond.
4.4 De hond waarmee wordt deelgenomen aan de cursus dient verzekerd te zijn in de WAverzekering van de eigenaar.

5. Huisregels
5.1 Bij inschrijving ontvangt de cursist een exemplaar van de Huisregels van de Hondenschool. De cursist, en eventueel door de klant naar de les meegebrachte personen, dient/dienen deze huisregels na te leven.
5.2 Een exemplaar van de Huisregels is ook te vinden op de website van de Hondenschool (www.blijengehoorzaam.nl).

6. Nieuwsbrief
6.1 Periodiek wordt door Hondenschool Blij & Gehoorzaam een nieuwsbrief verzonden aan de cursist. Indien geen prijs wordt gesteld op het ontvangen van deze nieuwsbrief, kan dit kenbaar worden gemaakt door het sturen van een e-mail aan info@blijengehoorzaam.nl.

7. Toepasselijk recht
7.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten met de Hondenschool is Nederlands recht van toepassing.
7. 2 Geschillen naar aanleiding van deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter

Onze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden: algemene voorwaarden (PDF bestand).

Get Adobe Flash player